Jairus’ daughter and the woman with a hemorrhage (Mt 9.18-26; Mk 5.21-43; Lk 8.40-56):

Mk 5.21 21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπʼ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22 καὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23 καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ⸀ζήσῃ. 24 καὶ ἀπῆλθεν μετʼ αὐτοῦ.

Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ⸂δώδεκα ἔτη 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρʼ αὐτῆς πάντα καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 27 ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 28 ἔλεγεν γὰρ ὅτι  Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι. 29 καὶ εὐθὺς ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 30 καὶ εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν· Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις· Τίς μου ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

35 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 36 ὁ δὲ Ἰησοῦς ⸀παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ· Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε. 37 καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετʼ αὐτοῦ συνακολουθῆσαι εἰ μὴ τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου. 38 καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 39 καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς· Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 40 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετʼ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον· 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου λέγει αὐτῇ· Ταλιθα κουμ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον· Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 καὶ εὐθὺς ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα. καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ. 43 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.

And when Jesus crossed over in the boat again to the other side a great crowd gathered about him and he remained near the sea. And the leader of the synagogue came, named Jairus, and beholding him he fell before his feet. And he greatly besought him saying, “My little daughter is at the point of death, please come lay your hands upon her that she might be saved and might live. And he went away with him and a great crowd was following him and pressing up against him.

And a woman having a hemorrhage of blood twelve years and having greatly suffered before many physicians and she spent all she had and nothing helped but rather she became worse. After hearing about Jesus she came into the crowd behind him to touch his garment. For she said that, “If I could touch his garment I will be saved.” And immediately her flow of blood stopped and she knew in her body that she was healed from the sickness. And immediately Jesus knowing in himself power had gone out from him turned him around in the crowd to say, “Someone touched my garment.” And his disciples said to him, “You see the crowd crowding around you and you say, ‘Someone touched me’?” And he looked around and beheld the woman who had done this. But the woman feared and trembled knowing what had happened in her, she came and prostrated before him, and she said the whole truth. But he said to her, “Daughter, your faith has saved you; depart in peace and be cured from your sickness.

While he was speaking they came from the leader of the synagogue saying that, “You daughter has died. Why do you still trouble the Teacher?” But Jesus overheard the words message they were speaking. He said to the synagogue leader, “Do not fear, only believe.” And he let no one follow him, except Peter, and James, and John the brother of James. And he went into the house of the synagogue leader, and he beheld the uproar and weeping and great wailing. And entering he said to them, Why are you in an uproar and weeping? She is not dead, but asleep. And they laughed at him, but he cast them all out, he took the father, and the mother, and those with him, and he entered where the child was. And he grabbed the hand of the child and he said to her, “Talitha, kum!” which is translated, “Little girl, I say to you, arise!” And immediately she arose and she walked about for she was twelve years old and immediately they were greatly amazed. And he ordered all of them that no one should know this, and he said something should be given her to eat.

Mt 9.18 18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπʼ αὐτήν, καὶ ζήσεται. 19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ⸀ἠκολούθει αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 20 Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι. 22 ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 23 καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον 24 ⸀ἔλεγεν· Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 25 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

As he was saying these things to them, behold a ruler coming to bow down to him saying that “My daughter just died, but come place your hand on her and she will live. And Jesus arose, followed him, and so did his disciples. And behold a woman suffering a hemorrhage twelve years and a woman coming after him she touched the edge of his garment. For she said to herself, “If only I could touch his garment I will be saved.” And Jesus turning and he beheld her and said to her, “Be courageous, daughter! Your faith has saved you.” And the woman was saved that hour. And Jesus came into the house of the ruler and beheld the flute-players and the household in disorder. “Go, for the young girl is not dead, but she is asleep. And they were laughing at him. But when the crowd had been cast out he went in and he grabbed her hand, and the young girl arose. And her news spread into all that land.

Lk 8.40 40 Ἐν δὲ τῷ ⸀ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος, ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 41 καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 42 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν.

Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ἀπʼ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν. 46 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἥψατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπʼ ἐμοῦ. 47 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ διʼ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 48 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

49 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου, μηκέτι σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 50 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ· Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 52 ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν· Μὴ κλαίετε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει. 53 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54 αὐτὸς δὲ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων· Ἡ παῖς, ἔγειρε. 55 καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

And when Jesus returned the crowd welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, a man came who was named Jairus and he was a ruler of the synagogue, and he fell before the feet of Jesus beseeching him to come to his house, because his only daughter was twelve and she was dying. But as he went, the crowd suffocated him.

And there was a woman with a hemorrhage of blood for twelve years, [she had spent all of her life on physicians] and she was not able to be healed by anyone. And going behind she touched the edge of his garment and at once her hemorrhage of blood stopped. And Jesus said, “Who touched me? And all while were denying it Peter said, “Master, the crowds surround you and crowd in. But Jesus said, “Someone touched me, for I know power went from me.” And the woman seeing that she was not hidden came trembling and prostrated before him and she told the reason why she touched him before all the people and she was healed at once. But he said, “Daughter, your faith has saved you. Depart in peace.”

As he was speaking someone from the synagogue ruler came saying that, “Your daughter has died. No longer trouble the Teacher.” But Jesus hearing answered him, “Do not fear, only believe, and she will be saved.” And he went into the house not letting anyone with him except Peter, James, and John and the father or the child and the mother. But all were weeping and mourning for her. And he said, “Do not weep, for she is not dead, but she is asleep.” And they began laughing at him knowing she had died. But he grabbed her hand and called, saying, “Girl, arise!” And the breath returned to her and she arose at once and he commanded for her to be given something to eat. And her parents were amazed. But he told them to tell no one what happened.

__________

Juxtaposing Mk and Mt:

Mk transitions from the story of the Gerasene Demoniac. Mt transitions from a similar point, though the Gerasene Demoniac is three pericopes back with the healing of the paralytic, the calling of Matthew, and a discussion about fasting in between. So Mt transitions directly from the discussion on fasting. Mk transitions into a a story of Jesus being rejected before the mission of the twelve is covered. Mt transitions into the healing of a dumb man and Jesus showing compassion before the mission of the twelve is covered. Mk begins the story with Jesus crossing the sea in a boat. Mt had Jesus cross over earlier in 9.1. Mk has Jarius arrive and fall down before Jesus; Mt has him come and bow. In Mk the daughter is at the point of death, but not dead. Jairus thinks Jesus can save her by touching her with his hand. In Mt she just died, but Jairus thinks Jesus can raise her from the dead. This is a major point of departure. In Mk Jesus goes with Jairus and the crowd follows closely. In Mt Jesus and the disciples follow.

In Mk the woman with a hemorrhage comes and the narrator says she has had it for twelve years and she has spent everything on physicians who were not successful. In fact, they became worse. In Mt the woman has had the hemorrhage, but nothing is said of physicians. In Mk the woman comes from behind and tells herself is she touches his garment she will be saved/healed. In Mt she comes and seeks to touch the edge of his garment telling herself that if she can do so she will be saved/healed. Mk has the woman being healed immediately after saying this to herself. Mt doesn’t have her healing come until Jesus addresses her and he adds that it happened in that hour (moment?). Mk implies that she must have touched Jesus because Jesus feels power go from him and he asks who touched him. In Mt Jesus turns to her seemingly in the know and he addresses her. In Mk Jesus asks who touched him and his disciples point out the obvious—Jesus is in the middle of a crowd. Jesus observes the crowd and then finds the woman. In Mk the woman is fearing and trembling and she comes and falls before him. In Mt  there is no mention of these events. In Mk the woman tells Jesus everything. He addresses her as “daughter”. He tells her that her saved has saved her. He bids her to go in peace and he tells her she is healed. Mt doesn’t include these details.

In Mk, while Jesus is speaking, people come from the home of the synagogue ruler and tell him that his daughter is dead and that he should no longer bother the “Teacher”. In Mt the girl has been dead. Mk indicates the the woman interrupted Jesus from attending to Jairus. Mt doesn’t see it this way. Mk has Jesus overhear the message and tell the synagogue leader, “Don’t fear, only believe.” He then prevents anyone from following him, except Peter, James, and John. John is identified as James’ brother. Again, Mt does not include these details. Mk has Jesus enter to find much uproar and weeping. He questions why they are doing this. He then tells everyone that the girl is not dead, but asleep. They laugh at him. He “cast” them out taking the father, the mother, and the disciples already with him into the room of the girl.  Mt has Jesus enter to find flute players and a household in disorder. He tells them that the girl is not dead, but asleep. They laugh at him. The crowd is cast out in Mt as well. In Mk Jesus grabs the girls hand and says in Aramaic “Talitha kum!” Mk then provides the gloss, “Little girl, I say to you, arise!” When Jesus says this she arises and walks around. The narrator adds that she was twelve years old, maybe to connect her with the other woman who had the hemorrhage for twelve years. Mt simplifies it by saying that when the crowd had been cast out Jesus grabbed the hand of the girl and she arose. No audible command is mentioned. In Mk Jesus commands everyone to be silent about what happened and tells them to give the girl food. In Mt the news spread across the entire region.

Juxtaposing Mk and Lk:

Mk transitions from the story of the Gerasene Demoniac, so does Lk. Mt transitions into Jesus being rejected and the mission of the twelve being discussed. Lk transitions into the mission of the twelve. Mk begins with Jesus crossing the sea on the boat and staying near the coast. Lk has him returning as well. Mk has Jairus, the synagogue ruler, come to Jesus. So does Lk. Mk has him come fall before Jesus. So does Lk. Mk has the ruler telling Jesus his daughter is at the point of death. Lk has him tell Jesus she is dying. (Only Mt has her already dead). Mk has Jairus tells Jesus to put his hands on his daughter so she’ll be healed. Lk does not include this detail. In Mk Jairus believes she will be healed/saved and live. In Lk he merely beseeches Jesus to come to the house. Lk mentions that the girl was only twelve years old and dying. Mk does not mention her age until the end of the story. He agrees that she is twelve. In Mk Jesus goes with Jairus and the crowd follows. In Lk it is the same but the closeness of the crowd seems intensified.

In Mk the woman with a hemorrhage of blood appears. Lk has her appear at the same part of the narrative. They both mention she has been ill for twelve years. Mk mentions that she had spent everything on physicians, yet she was not healed, but rather worse. Some forms of Lk say something similar, but are likely not original to Lk.  Lk seems to be much more vague saying no one could heal her. In Mk the woman enters into the back of the crowd telling herself if she can touch his garment she will be saved/healed. In Lk she moves to touch the edge of Jesus’ garment. In Mk there is no mention of her touching Jesus, but she immediately healed and Jesus’ words indicate she did touch him. In Lk she touches his garment and she is healed. In Mk she knows she is healed and Jesus turns to the crowd and asks who touched him. In Lk Jesus asks who touched him. In Mk his disciples question him pointing out he is surrounded. In Lk everyone denies touching him and Peter questions him pointing out he is surrounded. In Mk he noticed the woman. In Lk Jesus is insistent saying that he felt power go from him. In Mk the woman is fearful and trembling and she knows she has been healed. In Lk the woman realizes that she was no hidden from Jesus and she comes trembling and lays prostrate before Jesus. In Mk she prostrates herself before Jesus and tells him everything. In Mk Jesus calls her “daughter”, tells her that he faith saved/healed her, and bids her to go in peace. In Lk Jesus says basically the same thing.

In Mk, while Jesus is speaking, people come from the house of the synagogue leader and tell Jairus that his daughter has died. In Lk it is the same. Both have the people telling Jairus not to bother the “Teacher” any longer. In Mk Jesus overhears this and tells Jairus “Don’t fear, only believe.” In Lk it is the same except Jesus adds, “…and she will be saved/healed.” In Mk Jesus lets no one follow him except Peter, James, and John. John is identified as James’ brother. In Lk it is the same (except John is not identified as James’ brother) and the father and mother accompany Jesus as well. In Mk Jesus enters the house, there is uproar and weeping and great wailing. Jesus asks why this is so telling them that the girl is not dead, but asleep. In Lk everyone is weeping and mourning. Jesus commands them to stop saying she is not dead, but asleep. In Mk and Lk they begin to laugh at Jesus. In Mk Jesus cast everyone out except the mother, father, and disciples. Lk has already mentioned this group when they entered the house. Lk does not have those in the house cast out like Mk. In Mk Jesus grabs the girls hand and says, “Talitha kum” which he glosses as “Little girl, I say to you, arise!” In Lk he grabs the girl’s hand and commands “Girl, arise!” In Mk she arises immediately, walks around, and the narrator mentions that she is twelve years old. In Lk she receives her breath/spirit back and arises. In Mk Jesus says that no one should know about this and then commands that they give her food. Lk adds that the parents were amazed, that Jesus commanded them to give her food, and includes the command to be silent.

Juxtaposing Mt and Lk:

In Mt and Lk the transition healing of the Gerasene Demoniac precedes this pericope, but Matthew has a few short pericopes inserted inbetween. Mt transitions to Jesus being rejected and then the mission of the twelve being discussed. Lk transitions to the mission of the twelve being discussed. In Mt Jesus is talking when a “ruler” comes. He is unnamed and he bows before Jesus. He tells Jesus that his daughter has just died, but he believes that if Jesus will place his hand on her she will live. Mt is the only one who has the girl already dead. Lk names the ruler as Jairus and says he is a synagogue ruler. In Lk he falls before Jesus beseeching Jesus to come to his home. Lk mentions that the girl is his only daughter and that she is dying. In Mt Jesus and his disciples follow the man. In Lk the crowds press on Jesus.

In Mt a woman who has suffered from a hemorrhage of blood for twelve years seeks to touch the edge of Jesus’ garment. In Lk it is the same, and he mentions no one could heal her (similar to Mk, with less details). In Mt she tells herself if she can touch his garment she will be saved/healed. In Lk she just does it and she is healed. In Mt Jesus turns, sees her, tells her to be courageous and says her faith healed her. In Lk Jesus asks who touched him. Peter points out he is in the midst of a crowd. Jesus responds that he felt power go from him so he knows someone touched him. The woman realizes she is not hidden from him and she comes trembling and prostrates herself before Jesus and she tells him everything. Jesus calls her “daughter”, tells her that her faith saved/healed her, and bids her to go in peace. 

Unique to Mk:

Mk mentions only the touching of the garment, but leaves out that it is the “edge” of the garment. Mk makes it sound like the woman was healed when she thought about touching Jesus, lMk has the disciples collectively respond to Christ when he asks who touched him. Only Mk feels obligated to connect John as James’ brother. Only in Mk is Jesus quoted in Aramaic saying “Talitha, kum!

Unique to Mt:

Mt is the only one who says the girl already died. Mk and Lk say she is dying. Mt’s ruler see Jesus as able to raise the dead. Mt does not name the ruler or mention any connection with the synagogue. Mt does not include Jesus asking who touched him. Only Mt has the woman being healed within the hour (ὥρας).

Unique to Lk:

Only Lk has Peter responding to the question of who touched him. Only in Luke does Jesus say he felt power go from him.